Müügitingimused

OÜ Liivakallur, reg. Kood 11077299 , aadress Turu 28c, 50114, Tartu (edaspidi E-poe haldaja) ja klient, kes vormistab OÜ Liivakallur hallatavas E-poes aadressige https://liivakallur.ee tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi Ostja), on kokku leppinud järgnevates tingimustes.

1. Üldsätted

1.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest .

1.2. E-poe haldajal on õigus mistahes ajal teha E-poe pakutavasse teenusesse muudatusi.

1.3. Ostja nõustub kõigi müügitingimustega kui ta on tellimuse esitamisel aktiveerinud viite real „Nõustun tingimustega“ ja neid käsitletakse E-poe haldajaga sõlmitava tehingu siduvate tingimustena

1.4. Ostjaks võib olla vähemalt 18-aastane füüsiline isik ja iga juriidiline isik, kes enne ostu-müügitehingu teostamist kinnitab, et on Müügitingimustega tutvunud ning nõustub ja kohustub neid täitma.

2. Tooted ja ostu sooritamine. Makseviisid.

2.1. Kõik kuvatavad tooted ei pruugi alati laos olemas olla.

2.2. Kui mõni toode puudub laost ja tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab E-poe töötaja Ostjaga koheselt ühendust. Sellisel juhul pakutakse välja võimalik uus tarneaeg või toote asendamine samaväärse teise tootega, mis on sama kvaliteediga. Kui Ostja ei ole uute tingimustega nõus, siis ta võib keelduda tellimusest ja makstud raha tagastatakse.

2.3. Ostja, kes valib välja soovitud materjali, kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, telefoninumber, elektronposti aadress, kättetoimetamise aadress, makseviis).

2.4. Ostja kohustub esitama tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. E-poe haldaja ei vastuta Ostja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

2.5 E-poe haldaja kasutab oma lehel Montonio Finance makselahendusi.

3. Hinnad

3.1. Kõikide E-poes olevad toodete baashinnad on arvestatud eurodes  ja sisaldavad Eesti Vabariigis ostu-müügitehingu sooritamise hetkel kehtivat käibemaksu.

3.2. Väljaspool kodulehel kirjeldatud sihtkohti on Transpordikulu suurus kokkuleppel ja tehingu sõlmimisel (sealhulgas telefoni teel) nõustutakse Müügitingimustega.

3.2. E-poe haldajal on õigus igal ajal muuta kuvatavaid hindu.

3.3. Kui E-poe haldaja on E-poes muutnud hindu pärast kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis tarnitakse Kliendile vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Ostjal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

3.4. E-poe haldajal on õigus taganeda müügitehingust, kui kauba hind E-poes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna

4. Tarneaeg ja kohaletoimetamise tingimused

4.1. E-poes esitatud tellimused vaadatakse läbi tellimuse esitamise päeval ning vajadusel võetakse Ostjaga ühendust.

4.2. Ostja peab E-poodi kasutades arvestama, et tema poolt soovitav teenus broneeritakse E-poe haldaja poolt Ostjale alles pärast makse laekumist.

4.3. Ostja ostetud Kaup toimetatakse Ostja poolt märgitud Eesti Vabariigis asuvasse sihtkohta broneerimissüsteemis märgitud tarneajaks ning Kauba üleandmine Ostjale toimub tööpäeviti ajavahemikus 08:00-17:00. Kokkleppel võib Kauba üleandmine toimuda ka teisel, Ostjale sobival ajal.

4.4. Ostja on kohustatud E-poe kasutades arvestama, et materjali tooteinfo leheküljel kuvatavad tootefotod on illustratiivse tähendusega ning võivad mõnevõrra erineda Kauba tegelikust väljanägemisest ning tarnitava materjali kogus võib varieeruda +/- 10% ulatuses

4.5. Ostja on kohustatud E-poe haldajat teavitama kui Ostja objekt asub veoautokeelualas või massipiirangu alas. Juhul kui Ostja ei ole E-poe haldjat eelnevalt nimetatud asjaoludest teavitanud, siis ei vastuta E-poe haldaja tellimuse ajalise viibimise või edasilükkumise eest, ning sellega Ostjale tekitatud kahjude eest. Ajaline viibimine on aeg, mis on vajalik läbipääsu loa taotlemiseks. Samuti peab Ostja tasuma E-poe haldajale kõik tekitatud kulud (sh. tühisõidu), mis on tehtud materjali kohale toimetamiseks ja läbipääsuloa taotlemiseks.

4.6. Ostja näitab sihtpunktis koorma maha laadimise koha. Kui kohta ei näidata Ostja/kliendi esindaja poolt valib sobivaima koha autojuht. Masinate suuruse ja raske kaalu tõttu ei vastuta E-poe haldaja mistahes nõuete eest, mis on tekkinud sihtpunktis koorma maha laadimisel või Ostja poolt näidatud kohta manööverdamisel seehulgas äärekividele, unikivile, murule, postidele, elektriliinidele ja muudele objektidele tekitatud kahjude eest. Auto kinni jäämisel Ostja/kliendi esindaja poolt soovitud sihtkohta manööverdamisel katab väljatõmbamise kulud Ostja. Veoauto pukserimisteenuse tunnihind on al. 85eur/h + käibemaks.

4.7. Ostja on kohustatud E-poodi kasutades arvestama, et toote kuvatavad tootefotod on illustratiivse tähendusega ning võivad mõnevõrra erineda toote tegelikust väljanägemisest. Ostjat huvitava toote kohta täieliku ülevaate (sh toote tehnilised omadused ja väljanägemine) saamiseks on Ostjal õigus pöörduda E-poe haldaja poole läbi e-kirja teel saadetava päringu aadressile info@liivakallur.ee või helistades telefoninumbrile +372 5455 7000

5. Lepingust taganemine

5.1. Kui Ostja soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne lepingu osutaja poolset täitmist lepingust taganeda, siis kohustub ta sellest võimalikult kiiresti E-poe haldajale kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressil info@liivakallur.ee või helistada numbril +372 5455 7000. E-kirja tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda ning lisada Ostja kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon).

5.2. Kui taganemisavaldus jõuab teenuse osutajani peale Poe haldaja poolset lepingu täitmist, siis taganemisõigust ei kohaldata. Tulenevalt seadusest (VÕS § 53 lg 4) lepingule, mille esemeks on asja üleandmine, mis oma olemuse tõttu segatakse või ühendatakse pärast üleandmist muu asjaga selliselt, et neid ei saa enam teineteisest eraldada, tagastusõigus ei kehti.

5.3. Ostjal on enne maha laadimist, toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral õigus E-poe haldajaga kokku leppida materjali vahetamises või selle asendamises nõuetele vastava ja puudusteta materjaliga, selle võimatuse või ebamõistlikkuse korral jääb E-poe haldajal õigus taganeda transpordi teenuse (Transpordikulu) suhtes sõlmitud ostu-müügilepingust.

6. Tagastusõigus

6.1. E-poe haldaja tagastab kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest.

6.2. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, millelt toimus selle laekumine E-poe haldajale..

7. Isikuandmed ja nende kasutamine

7.1. Ostja annab selge ja teadliku nõusoleku Poe haldajale enda isikuandmete töötlemiseks.

7.2. Tellimuse esitamisel kasutaja poolt sisestatud osutajale teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Ostjale.

7.3. Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel.

7.4. Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Ostja tellimuse kohta (perekonnanimi, eesnimi, tänav, maja, korter, asula või linn, telefoninumber, tarnimisviis, kasutatud makseviis).

7.5. Isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Ostjale, võib edastada veoteenust osutavale ettevõttele.

7.6. E-poe haldaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

7.7. E-poe haldaja jätab endale õiguse edastada kasutajat puudutavaid andmeid juhul, kui need edastatakse isikule, kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning omab selleks seaduslikku õigust või kui see toimub Ostja muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.

7.8. Ostjal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta või kõrvaldada andmed registrist.

7.9. Ostja annab E-poe haldajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.

8. Pretensioonide käsitlemise kord

8.1. Osapooled vastutavad teineteise eest Üldtingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2. E-poe haldaja ei vastuta Ostjale tekitatud kahju eest või Kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või Kauba kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust (vääramatu jõud), mida E-poe haldaja ei saanud mõjutada ning mille saabumist E-poe haldaja ette ei näinud ega võinud ette näha.

8.3. E-poe haldaja ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada Ostjale kättetoimetamise aegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate Müügitingimuste raames.

8.4. E-poe haldaja ei kompenseeri Ostjale mis tahes kaudset kahju, s.h saamata jäänud tulu.

8.5. E-poe haldaja ei vastuta mis tahes kahju eest, mis tekib Ostjale tulenevalt asjaolust, et E-poe haldaja on kasutanud õigust Ostju-Müügilepingust taganeda.

8.6. Ostja ei ole vabastatud lepingu tingimuste täitmisest juhul kui ta ei ole tutvunud lepingu tingimustega või ei ole lepingust saanud aru muudel põhjustel sh. keeleliste takistuste tekkimisel. Seaduse ja Müügitingimuste mittetundmine ei vabasta tehingu pooli vastutusest.

9. Vaidluste lahednamine

9.1. Kui Ostjal on E-poe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile info@liivakallur.ee või helistada telefonil: +372 54557000. E-poe haldaja vastab Ostja esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

9.2. Kui Ostja ja E-poe haldaja ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on Ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin: https://komisjon.ee/et. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada Ostja ja E-poe haldaja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

9.3. Kui Ostja on juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, siis ostu-müügilepingule ei kohaldu tarbija eriõigusi puudutavad sätted (nn tarbijakaitsesätted).

Shopping Cart